0
0,00 
Mini Cart
  • Koszyk jest pusty

    Brak produktów w koszyku.

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Fantastycznekoszulki.pl;
4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.fantastycznekoszulki.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Fantastycznekoszulki.pl a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.fantastycznekoszulki.pl.
2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Sklep internetowy Fantastycznekoszulki.pl, działający pod adresem www.fantastycznekoszulki.pl, prowadzony jest przez Fantastycznekoszulki.pl Sp. z o.o. ul. Fantastyczna 8/1A,
20-531 Lublin, Polska, NIP 7123391616,  REGON: 38417099000000.
4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: dostęp do internetu.
6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Fantastycznekoszulki.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.fantastycznekoszulki.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu
Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
Fantastycznekoszulki.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Fantastycznekoszulki.pl za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Fantastycznekoszulki.pl.
2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Fantastycznekoszulki.pl,
korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
4. Nadruk indywidualny za zamówienie:
Klient, który zamawia nadruk na koszulce z własną grafiką przesyła swoją grafikę na adres info@fantastycznekoszulki.pl
grafika przesłana do wydruku powinna mieć parametry: format zapisu: .tiff, rozdzielczość 300 dpi. Dla innych parametrów Fantastycznekoszulki.pl nie gwarantuje zadowalającej jakości nadruku i ma prawo odmówić realizacji zamówienia.
Klient składający zamówienie na koszulkę z własnym nadrukiem zobowiązany jest również przesłać dokładny opis lokalizacji i wielkości grafik a najlepiej wizualizację projektu.
Klient przesyłając własną grafikę do druku oświadcza iż posiada do tej grafiki wszelkie prawa.
5. Wygląd produktu:
nadruk może być nieco przesunięty na koszulce w stosunku do wizualizacji przedstawionej na stronie lub w złożonym zamówieniu,
kolory po wydruku mogą wyglądać inaczej niż na stronie internetowej niż przesłanej grafice, jest to związane z działaniem monitora i innym oddawaniem barw,
koszulki posiadają ślady po prasowaniu i jest to normalny objaw, wszelkie ślady po przygotowaniu do druku, utrwalaniu i prasowaniu znikają po pierwszym praniu.
koszulki należy prać wywrócone na lewą stronę w temperaturze maksymalnie 40 st C oraz wirować na 800 obrotów.

IV. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.fantastycznekoszulki.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Fantastycznekoszulki.pl Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
8. Średni czas realizacji zamówienia wynosi od 2-7 dni roboczych. W okresie zwiększonej liczby zamówień (święta, cykliczne wydarzenia itp.) czas realizacji może się wydłużyć do 14 dni roboczych.

V. DOSTAWA

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej.
3. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w naszym sklepie: Fantastycznekoszulki.pl, ul. Fantastyczna 8/1A; 20-531 Lublin w dniach Pon-Pt 9.00-17.00
4. Koszty dostawy Pocztą Polską są zgodne z cennikiem Poczty Polskiej. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
5. Termin realizacji dostawy wynosi 3 dni robocze, które liczy się od dnia potwierdzenia mailowego o przyjęciu zamówienia do realizacji.
6. Przyjęcie zamówienia do realizacji odbywa się po zaksięgowaniu środków na koncie wskazanym jako konto do przelewów lub po przesłaniu potwierdzenia przelewu za Zamówienie mailowo na adres: info@fantastycznekoszulki.pl.
7. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.
8. Zamówienia powyżej 10 sztuk są pakowane zbiorczo.
9. Zalecamy dokładne sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności kuriera.

VI. CENY I METODY PŁATNOŚCI

1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
przelewem,
osobiście przy odbiorze.
3. W celu przyspieszenia realizacji zamówienia zalecamy przesłanie potwierdzenia przelewu mailem na adres: info@fantastycznekoszulki.pl

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Fantastycznekoszulki.pl Sp. z o.o. ul. Fantastyczna 8/1A, 20-531 Lublin, Polska, NIP 7123391616, info@fantastycznekoszulki.pl, Telefon: +48 883 188 885) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą zwykłą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku spełnienia warunków odstąpienia od umowy będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres Fantastycznekoszulki.pl Sp. z o.o. ul. Fantastyczna 8/1A, 20-531 Lublin, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
Ustawa o prawach konsumenta Dz.U.2017.0.683 t.j. – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

Art. 38. prawa konsumenta:

umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
Wzór odstąpienia od umowy jest dostępny pod następującym linkiem:
https://fantastycznekoszulki.pl/regulamin

VIII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

1. Fantastycznekoszulki.pl jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.
2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: Fantastycznekoszulki.pl Sp. z o.o. ul. Fantastyczna 8/1A, 20-531 Lublin, info@fantastycznekoszulki.pl. Fantastycznekoszulki.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
Fantastycznekoszulki.pl nie jest producentem Towarów. Fantastycznekoszulki.pl nie ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru. Producent może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
3. Fantastycznekoszulki.pl zastrzega:
po złożeniu zamówienia przez klienta i zmianie statusu na “W trakcie realizacji” Fantastycznekoszulki.pl nie ma obowiązku uwzględniania zmian w zamówieniu przekazywanych przez klienta,
kolory odzieży dostępne w ofercie sklepu Fantastycznekoszulki.pl.pl z przyczyn technicznych oraz operacyjnych mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistego koloru tkaniny. Wynika to z różnić w wyświetlaniu kolorów na różnych ekranach komputerów oraz odstępstwa w kolorystyce u różnych producentów tekstyliów,
 wizualizacja produktu oraz nadruku widoczna na stronie internetowej www.fantastycznekoszulki.pl lub w przekazanej wizualizacji (mailowo lub za pomocą kreatora) ma charakter przybliżony i stanowi jedynie ilustrację rzeczywistego wyglądu produktu oraz rzeczywistego wyglądu nadruku,
 możliwość zaistnienia rozbieżności  pomiędzy rozmiarami w danych, ogólnie przyjętych grupach rozmiarowych (XS, S, M, L, XL, XXL) do 15% wymiarów w danej grupie rozmiarowej. Wynika to z rozbieżności w danych grupach rozmiarowych wśród producentów tekstyliów, z których produktów korzysta Fantastycznekoszulki.pl,
w ramach reklamacji rozpatrzonej pozytywnie wykonujemy produkt jeszcze raz,
dostawa odbywa się zazwyczaj w terminie trzech dni roboczych od zmiany statusu zamówienia z „Oczekujące” na „W trakcie realizacji”. Fantastycznekoszulki.pl zastrzega sobie, że okres ten ze względów produkcyjnych może bez wcześniejszego poinformowania Nabywcy wydłużyć się do 14 dni roboczych od otrzymania przez Nabywcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia,
Fantastycznekoszulki.pl nie gwarantuje pełnej powtarzalności nadruków,
4. W przypadku tekstyliów klienta, klient przekazuje nam tekstylia do znakowania na własną odpowiedzialność. W przypadku błędnego nadruku, bądź uszkodzenia tekstyliów wykonujemy:
ponowne znakowania na naszym produkcie z oferty podstawowej;
ponowny nadruk na nowych tekstyliach dostarczonych przez klienta;
zwrot pieniędzy za błędnie wykonany nadruk.

IX. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Fantastycznekoszulki.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Fantastycznekoszulki.pl o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Fantastycznekoszulki.pl Sp. z o.o. ul. Fantastyczna 8/1A, 20-531 Lublin, info@fantastycznekoszulki.pl. lub przy użyciu formularza kontaktowego,
4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
5. Fantastycznekoszulki.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Fantastycznekoszulki.pl a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Fantastycznekoszulki.pl a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Fantastycznekoszulki.pl.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.